تماس با ما

این فرم تنها برای ارتباط با پشتیبانی سایت تلگرام جو است، فعالیت این سایت در زمینه معرفی رسانه های اجتماعی تلگرام می باشد، برای ارسال پیام به مدیر رسانه های اجتماعی ثبت شده در این سایت، از این بخش استفاده ننماید.